Regulamin strony internetowej (Serwisu)


Biura Rachunkowego codogrosza.pl


Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania strony internetowej (Serwisu)

Biura Rachunkowego codogrosza.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu.

Akceptacja zapisów niniejszego regulaminu jest konieczna do uzyskania pełnego dostępu przez użytkowników funkcjonalności Serwisu. Szczegóły funkcjonalności, zasad dostępu i uprawnień opisane są w dalszej części regulaminu.

§1 Definicje

 1. Serwis – internetowa platforma (strona www) dostępna pod adresem internetowym codogrosza.pl
 2. Biuro Rachunkowe codogorsza.pl – biuro rachunkowe prowadzone przez Spółkę Ozon Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 6; 50-304 Wrocław, nr KRS: 0000384805, nr NIP: 8992718324
 3. Administrator Serwisu – osoba, której nadane zostały uprawnienia dostępu do systemu zarządzania serwisem pozwalającym m.in. na kontrolę poprawności danych, zarządzanie usługami, blokowania dostępu do Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu– wszelkie prawa do Serwisu, informacji i zdjęć znajdujących się na Serwisie przysługują Spółce Ozon Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 6; 50-304 Wrocław, nr KRS: 0000384805, nr NIP: 8992718324
 5. Użytkownik Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną lub zgodę opiekunów prawnych, który korzysta z oferowanych usług Serwisu.
 6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi integralną część Serwisu.
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ),
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna – ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).

§2 Kontakt z Biurem Rachunkowym

 1. Kontakt z Biurem Rachunkowym codogrosza.pl za pomocą elektronicznego formularza możliwy jest pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych kontaktowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub ich niezgodności ze stanem faktycznym Administrator Serwisu ma prawo zablokować konto w dowolnym momencie.
 3. Wypełniając formularz kontaktowy użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności (cookies) Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w dalszej części regulaminu.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celu realizacji umów, kontaktowania się z Użytkownikiem oraz świadczenia usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe codogrosza.pl oraz podmioty współpracujące, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane mogą być udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującą na terenie Polski ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik ma świadomość, że przekazanie danych osobowych Biuru Rachunkowemu codogorsza.pl jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Biuro Rachunkowe codogosza.pl będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Biura Rachunkowego codogrosza.pl i z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach Biura Rachunkowego codogorsza.pl lub ofertach specjalnych.
 5. Biuro Rachunkowe codogorsza.pl deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Korespondencja prowadzona za pomocą formularzy jest archiwizowana i może być wykorzystywana w celach dowodowych oraz udostępniona organom ścigania.
 7. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi przysługuje prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: telefoniczny pod numerem 71 70 70 810 lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej info@codogrosza.pl
 8. Dodatkowe szczegóły ochrony danych osobowych zamieszczone są w „Polityce Prywatności”.

§4 Niedozwolone działania

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania Serwisu.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników kodu jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zaburzyć innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, automatyczne przekierowywanie użytkowników na inną stronę www, odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu „cookie”, automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych), wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron Serwisu, zakłócanie i manipulowanie działania Serwisu, „śledzenie” lub „monitorowanie” innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Właściciel Serwisu podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem

 §5 Zmiany Regulaminu

 1. Obowiązuje regulamin dostępny w danym momencie na stronie pod adresem https://codogrosza.pl.
 2. Regulamin może podlegać zmianom.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie.