Zmiany w przepisach o cenach transferowych

Nadchodzi rewolucja. Ministerstwo Finansów, wzorem rozwiązań zachodnich, od przyszłego roku wprowadza bardzo istotne zmiany w przepisach dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Do planowanej reformy przedsiębiorcy powinni przygotować się już dziś.

Polskie przepisy w niektórych sytuacjach nakładają na przedsiębiorców obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten dotyczy transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi oraz z rezydentami krajów prowadzących szkodliwą konkurencję podatkową (czyli tzw. rajów podatkowych).
Jesteś podmiotem powiązanym?
Podmioty powiązane

Powiązania pomiędzy podmiotami można podzielić na (powiązania) kapitałowe i (powiązania) personalne. Wśród powiązań kapitałowych możemy wyróżnić powiązania bezpośrednie oraz pośrednie, które występują zarówno w relacjach krajowych, jak również międzynarodowych. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, oznacza sytuację, w której jeden podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada, co najmniej 5% udziału w kapitale innego podmiotu.

W ramach powiązań personalnych możemy wyróżnić:
powiązania osobowe, wynikające z faktu, iż osoba fizyczna sprawuje funkcje właścicielskie, zarządcze lub kontrolne jednocześnie w dwóch różnych podmiotach. Powiązania osobowe rozszerzone są również o powiązania wynikające ze stosunków rodzinnych;
powiązania wynikające ze stosunku pracy, występują w przypadku transakcji pomiędzy podatnikiem a podmiotem (spółką), której właścicielem jest, bądź w której pełni funkcje zarządcze lub kontrolne, pracownik podatnika.
Realizujesz transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Sprawdź, czy mieścisz się w limitach transakcji.
Limity transakcji między podmiotami powiązanymi

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, których łączna kwota bądź jej równowartość z tytułu umowy lub rzeczywiście zapłacona w danym roku podatkowym przekroczy:
100 000 EUR – jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego strony transakcji,
30 000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
50 000 EUR – w pozostałych przypadkach,
20 000 EUR – w przypadku transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.